دلۆڤان کۆیی

پێداچوونەوە

یەکێک لە ئەندامەکانی پێداچوونەوەمان

ئەو کارانەی پێداچوونەوەی بۆ کردووە

ئەڵقەیـــ ٤ــتــاــ۱۳ ڕیزیرۆ
ئەڵقەیــ۲ــ۳ــ٤ یـــاهاریـ وەرزیـ دوو
ئەڵقەیــ ۱ـــتـاــ۳ پێنج هاوسەرە لێکچووەکە
ئەڵقەیــ ۲٤ــ۲٥ وەن ئاوتســ
ئەڵقەیــ ۱ــتــاــ٦ ئالیســ یان ئالیسـ
ئەڵقەیــ ۱ــتــاــ٦ ڪچە گەمژەڪە
مــووڤی یاریــ ئاگریـــن